Liczby parzyste, liczby pierwsze, liczby…

Temat: Liczby parzyste, liczby pierwsze, liczby…

  • zastosowanie operacja modulo,
  • napisanie programu sprawdzającego konkretną cechę podanych liczb.

NA CZYM POLEGA MODULO

Modulo to operacja wyznaczania reszty z dzielenia dwóch wartości. Jest powszechnie używana podczas obliczania tzw. cyfry kontrolnej (ostatniej cyfry w numerze) w numerach PESEL, a także w numerach dowodów osobistych, paszportów czy recept. Dla numeru PESEL algorytm obliczania cyfry kontrolnej przebiega następująco: każdą cyfrę numeru mnoży się przez przyporządkowany jej stały współczynnik, a następnie sumuje się wynik mnożenia, dzieli się modulo 10 i odejmuje od 10. W przypadku ręcznego wprowadzania numeru PESEL do systemu informatycznego po obliczeniu cyfry kontrolnej komputer może łatwo wykryć błąd.

Operator Mod jest dostępny w systemowym Kalkulatorze, w widoku Naukowym.

 

LICZBY PARZYSTE

Teraz możesz napisać program znajdujący liczby parzyste wśród 10 wylosowanych liczb z zakresu od 1 do 100.

LICZBY PIERWSZE

Operacji modulo można użyć również do znajdowania liczb pierwszych z zakresu od 2 do 100.

Liczby pierwsze to liczby naturalne większe od 1, które mają tylko dwa dzielniki: liczbę 1 i samą siebie, a więc 2, 3, 5, 7, 11… Skrypt weryfikujący cechę pierwszości liczby powinien zatem sprawdzać podzielność wybranej liczby przez 2, a następnie zwiększać dzielnik o 1 i sprawdzać podzielność przez kolejne liczby naturalne dotąd, aż przekroczona zostanie wartość wybranej liczby.