2.4 Proste obliczenia

TEMAT: Proste obliczenia

 1. Podstawowe operatory w Pythonie
 2. Pisanie prostych programów wykonujących obliczenia,
 3. wpisywanie wyników

OPERACJE ARYTMETYCZNE

W języku Python możesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować.

 

print (5 + 2) #dodawanie
print (5 - 2) #odejmowanie
print (5 * 2) #mnożenie
print (5 / 2) #dzielenie
print (5 // 2) #dzielenie całkowite
print (5 % 2) #reszta z dzielenia całkowitego
print (5 ** 2) #potęgowanie

Pamiętaj, że w Pythonie zamiast przecinka dziesiętnego stosuje się kropkę.

ZMIENNE

W Pythonie zmienne służą do przechowywania danych w pamięci komputera. Program udostępnia kilka wbudowanych typów zmiennych, np. liczby całkowite i rzeczywiste, zmienne logiczne (prawda / fałsz) oraz napisy.
Podczas tworzenia zmiennej nie określa się jej typu, tylko podaje nazwę i wartość. Należy przy tym pamiętać, że:

 • nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry ani zawierać polskich znaków, ale może być poprzedzona podkreślnikiem (poprawnie zapisane nazwy zmiennych to np.: n, _droga, bok1);
 • wartość nadaje się (przypisuje) za pomocą pojedynczego znaku równości =;
 • zmienne logiczne True (prawda) i False (fałsz) zawsze zapisuje się wielką literą;
 • wielkość liter w nazwie ma znaczenie: A = 40 i a = 40 to różne zmienne mające te same wartości.

Przykłady:

 

a = 13
print (a)
x1 = 145.5
print (x1)
gg = True
print (gg)
ff = False
print (ff)
s = "abrakadabra"
print (s)
z = "abrakadabra hokus - pokus"
print (z)

DEFINIOWANIE FUNKCJI

Definicję funkcji rozpoczyna się słowem def, następnie podaje się nazwę funkcji, a za nią wpisuje nawiasy okrągłe i dwukropek (po naciśnięciu klawisza Enter w następnym wierszu powstanie wcięcie, co jest kluczowe do poprawnego zapisu funkcji). Kolejne wiersze kodu zawierają polecenia do wykonania.

 

def nazwa():
   polecenia

 

Zdefiniuj funkcję pole(), która będzie wypisywać wartości pola kwadratu o boku 5. Wykorzystaj polecenie return, które przekazuje wartość i kończy działanie funkcji. Polecenia napisane poniżej nie będą już wykonywane. Następnie uruchom program w oknie Shell i wpisz za znakami >>> nazwę funkcji do wywołania, czyli pole() – w wyniku działania programu zostanie wyświetlona szukana wartość.

 

def pole():
  a = 5
  return a * a

 

Zaprogramuj konwerter jednostek prędkości, za pomocą którego wartość prędkości podaną w kilometrach na godzinę można wyrazić w metrach na sekundę – i odwrotnie.
Zauważ, że 1 km = 1000 m, a 1 h = 3600 s. Stąd wynika, że 1km/1000m/3600. Wobec tego podczas zamiany prędkości podanej w km/na podaną w m/s trzeba wartość prędkości podzielić przez 3,6, a podczas zamiany odwrotnej – pomnożyć przez 3,6.

 

def zamiana1() :
#km/godz -> m/s
  v = 180
  return v / 3.6
def zamiana2() :
#m/s -> km/godz
  v = 9
  return v * 3.6

 

Zdefiniuj funkcję pogoda(), w wyniku której temperatura podana w stopniach Fahrenheita zostanie przeliczona na stopnie Celsjusza (w razie potrzeby wpisz w wyszukiwarkę hasło „Fahrenheit na Celsjusz” i odszukaj wzór umożliwiający przeliczenie wartości temperatury).

 

def pogoda():
  f = int(input("Podaj temperaturę w Farenhajtach: "))
  c = (f - 32) / 1.8
  return c

 

ZADANIA

 1. Zdefiniuj funkcję milimetry(), w wyniku której ciśnienie atmosferyczne podane w hektopaskalach (hPa) zostanie przeliczone na milimetry słupa rtęci (mm). Jeśli nie masz barometru, sprawdź aktualną wartość ciśnienia atmosferycznego w jednym z serwisów z prognozą pogody.

 2. Samolot pokonał trasę z Nowego Jorku do Warszawy z prędkością 528 węzłów. Węzeł to jednostka stosowana do podawania prędkości statków morskich i powietrznych, równa jednej mili morskiej na godzinę. Zdefiniuj funkcję, której wynikiem będzie prędkość tego samolotu wyrażona w kilometrach na godzinę.