Poszukaj minimum

Temat: Poszukaj minimum

  • stosowanie w Scratchu typu danych w postaci listy,
  • zrealizowanie w Scratchu algorytmu znajdowania najmniejszej wartości.

LISTA I LOSOWANIE W SCRATCHU

Duszek będzie znajdować wartość najmniejszą wśród wylosowanych 10 liczb trzycyfrowych.

Aby zapamiętać jakąś wartość liczbową, można utworzyć zmienną. Tym razem jednak trzeba by zapamiętać 10 wylosowanych liczb. Tworzenie tylu zmiennych nie jest wygodne. Lepiej wykorzystać listy – typ danych, który może jednocześnie przechowywać wiele liczb.

Tworzymy listę liczby:

Tworzymy losowanie 10 liczb z zakresu 100 – 999

Każde uruchomienie pętli powoduje dopisanie do listy następnych 10 liczb, musisz zadbać o usunięcie poprzednich wartości przy każdym uruchomieniu projektu oraz dodać odpowiednie komunikaty duszka, aby projekt był zrozumiały.

Tworzymy zmienne min oraz nr za pomocą której będziemy odwoływać się do konkretnych elementów listy (elementy są numerowane od 1 do 10)

Tworzyć zdarzenie kiedy ten duszek kliknięty – ustawiamy wartość zmiennej min na pierwszy element, a wartość zmiennej nr na dwa (to będzie kolejna odczytywana wartość z listy).

Układamy pętlę, w której dokonamy porównania kolejnych elementów listy z tymczasowym minimum – zmienna nr pełni tutaj funkcję zmiennej sterującej pętlą.

Piszemy znalezione minimum. Wstawiamy blok połącz … i …, a następnie w polu edycji umieszczamy napis Znalazłem minimum, to liczba ze spacją po słowie liczba, a w drugim zmienną min.

Całość: