2.3 Sumuj liczby

Temat: Sumuj liczby

  • zmiana wartości początkowej zmiennej,
  • definiowanie funkcji z parametrem,
  • stosowanie instrukcji warunkowej.

ZMIANA WARTOŚCI ZMIENNEJ

Podczas pisania programów spotykamy się z potrzebą zmiany wartości zmiennej. Na przykład, jeśli chcemy zwiększyć poprzednią wartość zmiennej temp o jakąś liczbę, możemy to zrobić na dwa sposoby.

Pierwszy nich to dodanie liczby do poprzedniej wartości zmiennej. Drugi korzysta z operatora +=, który robi to samo.

FUNKCJE Z PARAMETREM

W przypadku bardziej skomplikowanych programów zawierających funkcje bez parametrów mogłaby wymagać sporej edycji kodu. Znacznie łatwiej jest, gdy korzysta się z funkcji z parametrem.

def nazwa_funkcji(nazwa_parametru):

    polecenia

Z parametru korzysta się tak jak ze zmiennej, a jego wartość początkową podaje się podczas wywołania funkcji. Należy przyjąć, że dane wejściowe są zawsze poprawne.

Ćwiczenie:

Zdefiniuj jednoparametrową funkcję suma_cyfr(liczba), której wynikiem będzie suma cyfr czterocyfrowej liczby całkowitej dodatniej.

Rozwiązanie tego zadania można uogólnić dla dowolnej długości liczby. Zamiast wartości 4 w pętli for należy wstawić liczbę cyfr liczby podanej jako parametr.

DZIAŁANIA WARUNKOWE

Aby w zadaniu rozwiązywanym w Pythonie wybrać określoną akcję w zależności od wartości zmiennej lub wyrażenia, należy zastosować instrukcję warunkową. Instrukcja ta składa się z trzech części: if (jeżeli), elif (jeżeli natomiast) oraz else (w przeciwnym przypadku). Tylko pierwsza z nich jest obowiązkowa.

 

Znak równości = oznacza przypisanie (nadanie wartości), podwójny znak równości == oznacza porównanie (sprawdzenie, czy wartości są sobie równe), a znak równości poprzedzony wykrzyknikiem != służy do sprawdzania, czy wartości nie są sobie równe.

A teraz napiszmy funkcję czy_parzysta(liczba), która w wyniku wyświetli True, jeśli liczba będzie parzysta, lub False, jeśli będzie nieparzysta.

Co będzie wypisane na ekranie po  uruchomieniu programu poniżej:

ZADANIE

Zdefiniuj funkcję logiczną czy_podzielna3(liczba), za pomocą której będzie można zbadać, czy liczba podana jako parametr jest podzielna przez 3

Skip to content