Programuj obliczenia

Temat: Programuj obliczenia

  • wykonywanie obliczeń,
  • definiowanie funkcji bez parametru.

OPERACJE ARYTMETYCZNE

W języku Python możesz dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potęgować. Otwórz środowisko programistyczne IDLE:

ZMIENNE

W Pythonie zmienne służą do przechowywania danych w pamięci komputera. Program udostępnia kilka wbudowanych typów zmiennych, np. liczby całkowite i rzeczywiste, zmienne logiczne (prawda / fałsz) oraz napisy.
Podczas tworzenia zmiennej nie określa się jej typu, tylko podaje nazwę i wartość. Należy przy tym pamiętać, że:

  • nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry ani zawierać polskich znaków, ale może być poprzedzona podkreślnikiem (poprawnie zapisane nazwy zmiennych to np.: n, _droga, bok1);
  • wartość nadaje się (przypisuje) za pomocą pojedynczego znaku równości =;
  • zmienne logiczne True (prawda) i False (fałsz) zawsze zapisuje się wielką literą;
  • wielkość liter w nazwie ma znaczenie: A = 40 i a = 40 to różne zmienne mające te same wartości.

DEFINIOWANIE FUNKCJI

Do tej pory zapisywane przez ciebie polecenia były wykonywane kolejno po uruchomieniu programu. Fragmenty kodu stanowiące logiczną całość warto jednak wydzielić i stworzyć funkcje. Dzięki temu można wielokrotnie wykorzystać dany kod, a cały program staje się bardziej zwięzły i przejrzysty.
Definicję funkcji rozpoczyna się słowem def, następnie podaje się nazwę funkcji, a za nią wpisuje nawiasy okrągłe i dwukropek (po naciśnięciu klawisza Enter w następnym wierszu powstanie wcięcie, co jest kluczowe do poprawnego zapisu funkcji). Kolejne wiersze kodu zawierają polecenia do wykonania.

 

Aby wywołać funkcję, wystarczy podać jej nazwę wraz z nawiasami.

 

A teraz zaprogramuj konwerter jednostek prędkości, za pomocą którego wartość prędkości podaną w kilometrach na godzinę można wyrazić w metrach na sekundę – i odwrotnie.
Zauważ, że 1 km = 1000 m, a 1 h = 3600 s. Stąd wynika, że 1 km/h=1000 m/3600 s.  Wobec tego podczas zamiany prędkości podanej w km/h na podaną w m/s trzeba wartość prędkości podzielić przez 3,6, a podczas zamiany odwrotnej – pomnożyć przez 3,6.

Rozwiązanie

 

Pamiętaj, że w Pythonie zamiast przecinka dziesiętnego stosuje się kropkę.

 

Zdefiniuj funkcję pogoda(), w wyniku której temperatura podana w stopniach Fahrenheita zostanie przeliczona na stopnie Celsjusza (w razie potrzeby wpisz w wyszukiwarkę hasło „Fahrenheit na Celsjusz” i odszukaj wzór umożliwiający przeliczenie wartości temperatury)

Wzór
°C = (°F − 32) /1.8

 

ZADANIE

Zadanie domowe

Zdefiniuj funkcję hektar() w wyniku której podana w hektarach zostanie przeliczona na akry.

Zdefiniuj funkcję pole_kola() w wyniku której zostanie obliczone pole koła.

Skip to content