Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem, zasady korzystania z pracowni komputerowej.

Temat: Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem, zasady korzystania z pracowni komputerowej.

 1. System oceniania
 2. Regulamin pracowni komputerowej
 3. Zasady BHP w pracy z komputerem
 4.  Bezpieczny internet
 5. Prawa autorskie

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

 1. Włączenie jakiegokolwiek urządzenia znajdującego się w pracowni informatycznej
  lub zmiana istniejących połączeń może być dokonana tylko za zgodą nauczyciela
  prowadzącego zajęcia.
 2. Dołączanie i odłączanie dodatkowych urządzeń zewnętrznych może być
  przeprowadzone tylko przy wyłączonym zasilaniu i w obecności nauczyciela
  prowadzącego zajęcia
 3. Bezwzględnie zabronione jest samowolne zmienianie konfiguracji składników
  zestawu komputerowego i ustawień zainstalowanego w nim oprogramowania. Nie
  wolno bez konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia niczego kasować z dysku
  stałego.
 4. Wszelkie prace porządkowe i konserwacyjne stanowiska komputerowego mogą być
  wykonywane tylko po wyłączeniu zasilania pracowni. Do czyszczenia używać lekko
  wilgotnej ściereczki.
 5. Zabrania się samowolnego wyjmowania przewodu zasilającego z gniazda ściennego
  pracownianej sieci elektrycznej. Wyjmując wtyczkę, należy zawsze drugą ręką
  docisnąć gniazdo do ściany.
 6. Nie zasłaniać w żadnym stopniu otworów wentylacyjnych istniejących w obudowach
  urządzeń. Nie wkładać i nie umieszczać w ich pobliżu jakichkolwiek metalowych
  przedmiotów lub płynów.
 7. Niedozwolone jest nadmierne obracanie monitora w celu poprawy widoczności.
  Zabronione jest pisanie na nim i na jakimkolwiek innym urządzeniu lub wyposażeniu
  pracowni.
 8. Otwory stacji dysków elastycznych i kompaktowych są przeznaczone wyłącznic do
  umieszczania w nich nośników danych odpowiedniego typu i nie wolno tam
  umieszczać żadnych innych przedmiotów.
 9. Podczas wkładania i wyjmowania nośników pamięci, dysków zewnętrznych lub
  dysków kompaktowych nie wolno w żadnej sytuacji używać siły fizycznej. W przypadku ewentualnych kłopotów zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia.
 10. Przyniesienie do pracowni nośników pamięci z zewnątrz należy bezwzględnie zgłosić
  opiekunowi pracowni przed ich umieszczeniem w napędzie komputera.
 11. Bez zgody opiekuna pracowni nie wolno wykonywać jakichkolwiek wydruków na
  urządzeniach drukujących. Wszelkie materiały stworzone na tych urządzeniach są
  własnością pracowni.
 12. O ile nauczyciel nie poleci inaczej, po zakończonej lekcji nic należy wyłączać
  jednostki centralnej komputera ani monitora. Przed wyłączeniem komputera należy
  zakończyć działanie wszystkich programów.
 13. Zawsze po zakończonej lekcji należy uporządkować stanowisko pracy, wyjąć nośniki
  danych ze wszystkich napędów oraz dosunąć krzesła, aby nie tarasowały przejścia.
 14.  Podczas pracy przed monitorem komputera wskazane jest unikanie noszenia odzieży
  wykonanej z materiałów łatwo się elektryzujących.
 15. W pracowni komputerowej zabronione jest spożywanie jakichkolwiek posiłków.
 16. Kurtki, płaszcze itp. należy zostawiać w szatni.
 17. Torby, plecaki i inne rzeczy przyniesione do pracowni informatycznej należy umieścić
  na specjalnie do tego celu przygotowanych pólkach znajdujących się pod ławką lub
  w innym wyznaczonym miejscu.
 18. Nie wolno opuścić stanowiska pracy bez zgody nauczyciela prowadzącego.
 19. W czasie pracy na stanowisku komputerowym należy zachować odległość nie
  mniejszą niż 50 – 70cm od ekranu monitora.
 20. W przypadku intensywnej lub długotrwałej pracy przy komputerze stosować
  minimum co dwie godziny 15-minutowe przerwy połączone z ruchem fizycznym
  i sprawnym wietrzeniem.
 21. Bezwzględnie należy zachować ciszę.

Secured By miniOrange